Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2020

Wytrzymaj ból. Wyhoduj na nim kwiaty. Kwitnij delikatnie.
— Rupi Kaur
Reposted fromretro-girl retro-girl viaZeuko Zeuko
0817 9da8 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viaMsSuzanna MsSuzanna
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę. 
— Sławomir Mrożek
Reposted fromlovvie lovvie viafrytkatosia frytkatosia

February 09 2020

7108 dbd9 500
Supernatural S15E08
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viajuhasowa juhasowa

February 08 2020

8826 fb79 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaalkohol alkohol
2176 61c5 500
Reposted fromwyczes wyczes viarhubarbrr rhubarbrr
0175 27c4 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viarhubarbrr rhubarbrr

February 06 2020

7645 de69 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajamaicanbeat jamaicanbeat
Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajamaicanbeat jamaicanbeat
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viaaksamitt aksamitt

February 03 2020

Całowaliśmy się jak wariaci, było nam dobrze, byliśmy szczęśliwi jak dzieci...
I co, powie mi pani, że to nic nie znaczyło? Że to wszystko mija, ot tak, jak fatamorgana?
Nie. To coś znaczyło.
— O mnie się nie martw, s02e10
Reposted fromobliviate obliviate viazyta zyta
6398 ac89 500
via ta-cichutka

February 02 2020

9871 df88 500
Reposted fromdivi divi viaSilentForest SilentForest
8370 a292 500
zupa jak zwykle trafna
Reposted fromcorday corday viadreamboat dreamboat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl