Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
8527 fc05 500
Reposted fromvampira vampira viasmutnazupa smutnazupa
4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viadontbemad dontbemad

June 22 2017

3843 bcaa
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
Dziura w moim sercu ma twój kształt i nikt inny do niej nie pasuje.
— Jeanette Winterson
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viairmelin irmelin
2436 5473 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viairmelin irmelin
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viakatastrofo katastrofo
1119 33b7
2560 6944 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa
7954 6357
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viapuremindx puremindx
  A więc nie ma większego złudzenia niż poczucie, że kogoś znamy...
— Tomasz Jasturn
Reposted fromIriss Iriss viacyanidesun cyanidesun
9038 dcb5 500
Reposted frommysoul mysoul viacyanidesun cyanidesun
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viapuremindx puremindx
5217 d3cf 500
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu viapuremindx puremindx
4812 ab73 500
Reposted fromkaiee kaiee viapuremindx puremindx
9726 802e
Reposted fromkarahippie karahippie viarosalie rosalie
6988 8c3f 500
Reposted frommrrru mrrru viarosalie rosalie
(...)Jeśli nie wrócę do Ciebie, to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl