Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

1090 4878 500

charleskinbote:

summer more like ugh (mer)

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viairmelin irmelin

June 06 2017

Wywołałeś we mnie taki pożar, że sama już nie wiem, co mam gasić najpierw: miłość czy nienawiść.
— Jarosław Borszewicz

June 04 2017

2037 e24b
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn
5561 2c83
Reposted fromnyaako nyaako viajointskurwysyn jointskurwysyn
niektóre samobójstwa nie są
rejestrowane
— Ch.Bukowski 'Cisi posiedli'
Teraz jesteśmy starzy, ale bez doświadczenia, jakie daje starość. Starzy i cyniczni, i bez wiary, i czasami smutni.
— E.M.Remarque 'Czas życia i czas śmierci'

June 01 2017

...
Reposted fromweightless weightless viaBalladyna Balladyna
2587 e41e 500

serbz:

Serbian graveyard in Kosovo

Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaunmadebeds unmadebeds
0655 a9bc 500
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viaBalladyna Balladyna

May 31 2017

Reposted fromRynn Rynn viarosalie rosalie
Reposted fromjasminum jasminum viadontbemad dontbemad
5059 b4ad 500
Reposted fromowca owca viakatastrofo katastrofo
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
1386 1ccf
Reposted fromgoniewicz goniewicz viamhsa mhsa
4382 8c10
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
8077 7c91
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
2426 a054
Reposted fromfrotka frotka viakatastrofo katastrofo

May 25 2017

Jak szybko i nieodwołalnie JEST przechodzi w BYŁO.
— J. C. Oates
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl