Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

4405 7bf2
3633 4370 500
Reposted fromrayla rayla vialaparisienne laparisienne
4670 6e23
Reposted fromcountingme countingme vialaparisienne laparisienne
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Po prostu nie rób sobie nadziei, bo potem będzie ci przykro.
— Pierwsza miłość

Mężczyzna powinien wzbudzać w kobiecie poczucie bezpieczeństwa, a nie niepokój. Powinien powodować, że wstrzymuje oddech z zachwytu, a nie ze strachu. Zamykać jej usta ciepłym dotykiem, a nie lękiem. 

Żałuję, że w dniu kiedy cię poznałam nie poszłam zupełnie inną drogą. Do dziś w powietrzu czuję smród rozkładających się dobrych intencji. To boli. Ty mnie bolisz. Jeśli uważasz się za anioła, to ja w takim razie wolę być diabłem. Jeśli jesteś człowiekiem - ja wolę być zwierzęciem. Nie należymy z pewnością do tego samego gatunku. Nigdy nie będziemy należeć do niczego, co takie same. A nasze drogi nigdy więcej się nie spotkają. Pozwól mi odejść. Czy nie rozumiesz? W każde święto życzę sobie własnego świata bez ciebie. 

Pytają mnie przed czym uciekam.

— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
"Uśmiecha się. To słodki subtelny uśmiech. Ten rodzaj uśmiechu, który złamie ci serce, jeżeli będziesz na niego za długo patrzeć."
— James Frey
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— Hłasko
Reposted fromsfeter sfeter viawhatever18 whatever18
0542 5281 500
0523 888b
Nie jestem głupią romantyczką. Nie chcę niebios ani spadających gwiazd. Nie chcę kamieni szlachetnych ani złota. Już mam te rzeczy. Chcę ... pewnej ręki. Dobrej duszy. Chcę zasnąć i obudzić się wiedząc, że moje serce jest bezpieczne. Chcę kochać i być kochana.
— Shana Abe
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
(...) chciałabym być lepsza, ale nigdy nie byłam dla siebie samej takim utrapieniem, by rozpaczliwie szukać jakiejś rozrywki, byle tylko się od siebie odkleić. Nie męczę się ze sobą, nie nudzę i nie chcę od siebie uciec.
— Katarzyna Nosowska w magazynie "FOKUS"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
7277 fc21
Reposted frombuddhablink buddhablink vialaparisienne laparisienne
3476 309a
Reposted frommisza misza vialaparisienne laparisienne
3953 4829
3775 c06e
0696 6181
9158 d69d
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl