Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2019

0880 2322 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaxanth xanth
0874 265f 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaxanth xanth
0869 e58e 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaxanth xanth

February 19 2019

M. Białoszewski - ! O !


przypuszczałem: kiedyś ci się znudzę
ale        jeszcze jeszcze
czekam        przychodzisz
no to jeszcze
czekam
                       nie przychodzisz
ano to już
[nie przypuszczałem]
Reposted fromriddl3m riddl3m viairmelin irmelin
0806 259f
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viamhsa mhsa
Nie mam serca, wiesz? Zgubiłem je kiedyś, dość dawno. Leży pewnie w którymś rowie, zdeptane, zdeprymowane deszczem i chłodem. I szukam sobie, tak bezsensownie - przecież własnego nie odzyskam. Szukam kogoś, kto mi w tę dziurę pomiędzy żebrami wsadzi swoje serce.
— Mikołaj Bajorek
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamhsa mhsa
9189 b991 500
Reposted fromoll oll viarosalie rosalie
7420 4b4e 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viamhsa mhsa
5574 5e50
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viaBBart BBart
9452 c4bf 500
Reposted fromtichga tichga viaoski oski
0251 019a 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaoski oski
9030 b7b9 500
Reposted fromfungi fungi viaoski oski
0375 5c53
Reposted fromzciach zciach viaoski oski
9133 7b4e 500
Reposted fromzciach zciach viaoski oski
0307 3137
Reposted frompaatison paatison viastettiner stettiner
8252 fae9 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaateme ateme
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaateme ateme
Reposted fromjasminum jasminum viacholera cholera

February 16 2019

5280 e582 500
4470 dfd8
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl