Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2019

4505 a550 500
Reposted fromdead-inside dead-inside vialaparisienne laparisienne
6505 a8ff 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaintroweird introweird
8813 6a58
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaaura-lunaris aura-lunaris
1765 a206 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamessinhead messinhead
2637 804b 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viabiauek biauek

December 02 2019

December 01 2019

Lecz pod grubą warstwą straszliwego żalu, choroby, strachu i wyczerpania nadal bije me serce, nadal obracam się wraz z ziemią, wiedząc, że tyle na niej piękna, tyle osób ukochanych, tyle do zobaczenia i przeczytania.
— Sylvia Plath "Szklany klosz"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaabeille abeille
8058 5f8e
Reposted fromble ble
8063 ed1e
Reposted fromble ble
3268 6eb6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatutus tutus
8092 343d 500
Reposted fromble ble
- Jak się czujesz? - pytam. - Jakby mnie postrzelono. Dwukrotnie.
— Tricia Levenseller “Córka króla piratów”
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaaikko aikko
Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce?
Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaabeille abeille
8103 7b00 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viaaksamitt aksamitt
4695 9719 500
Reposted frompiehus piehus viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
Otóż jeśli musisz przekonywać i namawiać siebie samego do powiedzenia ‘tak’, to znaczy, że dusza mówi ‘nie’. Zapamiętaj - jeśli dusza mówi ‘tak’, to nie musisz sam siebie przekonywać.
— Vadim Zeland "Transerfing rzeczywistości , tom I. Przestrzeń wariantów"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaembrace embrace
9668 a8fc 500
Reposted fromoll oll viaMargheRita86 MargheRita86
4896 92ed 500
Reposted fromfoina foina viaNoCinderella NoCinderella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl