Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2018

6062 212e 500
Reposted fromekscentryczka ekscentryczka viakinu kinu
problemem ludzi nadwrażliwych i niepewnych siebie jest zdecydowane nadinterpretowanie wszystkich czynów, słów i zdarzeń jako negatywnie dotyczących ich. odwieczny strach przed odrzuceniem i wieczne poczucie winy. trąci to trochę egocentryzmem - świat nie kręci się wokół nas, nie jesteśmy wszystkiemu winni. i nie każde złe jest w naszą stronę.
— zapamiętać...
9574 3269 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianiezwyykla niezwyykla
9212 7839 500
Reposted fromnutt nutt vianiezwyykla niezwyykla
4111 0199 500
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viairmelin irmelin
1962 979d
Reposted fromWolffGirl WolffGirl viatobecontinued tobecontinued
7918 a2c8
Nie ma, nie było - okazuje się -
- nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
Reposted fromLaterLaterLater LaterLaterLater viairmelin irmelin

June 10 2018

9521 e00d 500
Reposted frompamietaj pamietaj viairmelin irmelin
7821 bab2 500
sorry
Reposted fromslightlystressed slightlystressed viairmelin irmelin
7376 6fe3 500
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin
7712 251f 500
Reposted fromseaweed seaweed viairmelin irmelin
4093 f347 500
Reposted fromjustinwright justinwright viairmelin irmelin
3407 d5d7 500
Reposted fromAlcea Alcea viamiimi miimi

I proszę cię, nie słuchaj się mnie,

gdy mówię, że chce przerwy.

Przyjedź do mnie i powiedz, że

żyć beze mnie nie możesz. -

I może właśnie tak trzeba było zrobić i nie pozwolić na wszystko złe co się wydarzyło. 

Bo żyć bez Ciebie nie mogę.

— nocne myśli bloodeve
Reposted fromBloodEve BloodEve viaseaweed seaweed
9718 e711
Reposted fromsunlight sunlight viaseaweed seaweed

June 09 2018

7431 ef8e
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek
7611 f92e
Reposted from4777727772 4777727772
7713 e6c0
Reposted from4777727772 4777727772
8245 f240
Reposted fromkarahippie karahippie viaMartwa13 Martwa13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl